บริการลูกค้า และเงื่อนไขการใช้บริการ

 

บริการลูกค้า และเงื่อนไขการใช้บริการ ในการรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า THE SUN และ BERG ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าเท่านั้น บริษัทจะรับประกันภายในระยะเวลา 30 วัน โปรดส่งสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน รวมทั้งการรับประกันภายในระยะเวลาที่ซื้อสินค้า (ดูเอกสารซื้อขาย) ในกรณีที่ต้องการเคลมประกันโปรดส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน รวมทั้งการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแผนกซ่อมบำรุงเท่านั้น

 

 

บริการลูกค้า

 

บริการลูกค้า และเงื่อนไขการใช้บริการ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การซ่อมสินค้า หรือดัดแปลงแก้ไขสินค้า โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของทางบริษัทฯ
2. อุบัติเหตุจากความประมาท เลินเล่อ และการบำรุงรักษาที่ผิดวิธี หรือ ภัยธรรมชาติต่างๆ
3. การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ตามที่ระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
4. การใช้งานที่ผิดแผก หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน
5. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

การรับประกันจะถูกยกเลิก หากทางบริษัทฯพบความเสียหายอันเกิดจากข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ยังข้างต้นนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการสนับสนุนสินค้า และ การบริการของทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา